Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lorjé Dakwerken

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Lorjé Dakwerken: het dakwerken bedrijf gevestigd aan de Henricuskade 73a, 2497NB ###WWONPLAATS###, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92511112.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Lorjé Dakwerken een overeenkomst aangaat tot het verrichten van dakwerken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen Lorjé Dakwerken en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Lorjé Dakwerken zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

 2. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 3. Prijzen vermeld op onze website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Lorjé Dakwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Lorjé Dakwerken tijdig kan beschikken over alle noodzakelijke informatie en goedkeuringen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Lorjé Dakwerken aangegeven wijze.

 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Lorjé Dakwerken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever.

 2. Lorjé Dakwerken is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Lorjé Dakwerken toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 7: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Lorjé Dakwerken.

 2. Lorjé Dakwerken zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen en eventuele gebreken herstellen, tenzij dit in redelijkheid niet van Lorjé Dakwerken kan worden verwacht.

Artikel 8: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Lorjé Dakwerken en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lorjé Dakwerken is gevestigd.

Waarom u kiest voor Lorjé Dakwerken

 • Scherpe tarieven
 • Alle dakwerkzaamheden vanuit 1 bedrijf
 • 4 generaties aan ervaring

Gratis Dakinspectie Offerte aanvragen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Totaal € 0,00